1
Người trưởng thành sẽ sở hữu được 32 dòng răng, trong những số đó đã bao hàm 4 răng khôn. dẫu thế, vì như thế răng khôn ở mọi cá nhân có thể mọc sớm hoặc muộn nên không hẳn ai cũng sẽ sở hữu được không hề thiếu 32 mẫu răng.1. Răng những người có bao nhiêu chiếc?

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.