1

Bói ngày sinh - Xem bói theo ngày tháng năm sinh đoán vận mệnh cho gia chủ được coi như một bí thuật đã xuất hiện từ thời cổ xưa ở cả phương Đông và phương Tây.


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.