Chỉ tay tam giác hầu hết luôn là người may mắn. Dù xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên lòng bàn tay thì chỉ tay hình tam giác luôn mang lại vận khí tốt lành.


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.