Thần số học số 10 có đặc điểm là linh hoạt và thích nghi cao độ. Bạn có số 1 của cái tôi và số 0 của chiều sâu tinh thần. Khi sống tích cực bạn sẽ gặp nhiều may mắn


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.