Kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn 10 biến được xem là thần chú của tâm đại bi vô ngại, một thứ tình thương lớn đến nỗi có thể khả dĩ độ tận chúng sanh


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.