1
Mặt nạ được đựng trong túi, phía bên trong có miếng mặt nạ cùng với nhiều chăm sóc hóa học. Mặt nạ được thực hiện từ lựa, siêu mỏng dính và mịn. Khi đắp lên mặt giúp ôm sát và không rơi vào quá trình di đưa hoặc động đậy.


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.