داکت اسپلیت‌ لوگرانو با نام پروکسیما و با بهره‌گیری از دانش روز مهندسی در کنار بهترین‌های تکنولوژی در خط تولید، ساخته شده است.


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.