کولر گازی یکی دیگر از انواع سیستم‌های تهویه مطبوع است. این دستگاه در دو نوع اینورتر و نوع معمولی در ظرفیت‌های استاندارد در دسترس است.


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.