Xem tướng bằng nốt ruồi là phương pháp dựa vào vị trí, hình dạng, màu sắc của các nốt ruồi trên cơ thể để dự đoán vận mệnh, số phận của con người.


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.