1

Xem tử vi nhân tướng học là phương pháp dự đoán số mệnh của một người thông qua các đặc điểm của người đó như tướng cơ thể, tướng mặt, nốt ruồi, tướng tay.


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.