Tử vi trọn đời của tuổi Tuất thì con giáp này là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, mà đánh mất bản thân.


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.